تقویم آموزشی

 

با هماهنگي سازمان انجام مي گردد.

جهت هماهنگی با 5-65612684 تماس گرفته شود.

 
فارسی