تولید و ساخت توربین بخار

طراحی و ساخت قطعات و مجموعه های توربین بخار بر اساس استاندارد API611, 612:

• تولید و ساخت توربین بخار PPP-F19

• تولید و ساخت توربین بخار PPP-F23

• تولید و ساخت و توربین بخار PPP-F24

• تولید و ساخت توربین بخار PPP-F28

فارسی